ഒരു സ്കീമിനുള്ള റിസ്ക്-ഒ-മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

How is the Riskometer for a scheme is derived? zoom-icon

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

റിസ്ക്-ഒ-മീറ്റർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിനായി നിങ്ങൾക്ക് 'റിസ്കിന്റെ’ ഒരു പരിപൂർണമായ ചിത്രം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിലുള്ള ഓരോ അസറ്റ് ക്ലാസിലും റിസ്ക് സ്കോർ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഡെറ്റിനും ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പണം, സ്വർണം, മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് ആസ്തികൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക റിസ്ക് മൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇക്വിറ്റികളുടെ കാര്യത്തിൽ, പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു റിസ്ക് സ്കോർ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

  1. മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ: സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ളവയാണ്, അതേപോലെ അവ ലാർജ്-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളേക്കാൾ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ളവയാണ്. ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും ഓരോന്നിന്റെയും റിസ്ക് മൂല്യം പുതുക്കുന്നു.
  2. അസ്ഥിരത: വലിയതോതിലുള്ള ദൈനംദിന വില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ഉയർന്ന റിസ്ക് മൂല്യം നൽകുന്നു. ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ വിലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്.
  3. ഇംപാക്റ്റ് കോസ്റ്റ് (ലിക്വിഡിറ്റി) (Liquidity)1: കുറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് വോള്യങ്ങളുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വലിയ ഇടപാടുകളിൽ ഗണ്യമായ വില മാറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഇത് ഇംപാക്റ്റ് കോസ്റ്റും അനുബന്ധ റിസ്ക് മൂല്യവും ഉയർത്തുന്നു. ഈ റിസ്ക് മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്ന നിലവിലെ മാസം ഉൾപ്പെടെ, മൂന്ന് മാസത്തെ ശരാശരി ഇംപാക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾക്കായി, നഷ്ടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  1. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്2: ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗുകൾക്ക് (ഉദാ. AAA/G-Sec/SDL/TREPS) റിസ്ക് മൂല്യം കുറവാണ്, കൂടാതെ താഴ്ന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്-ഗ്രേഡ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. റേറ്റ് ചെയ്യാത്തതും താഴ്ന്നതുമായ നിക്ഷേപ ഗ്രേഡ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ കൃത്യവിലോപം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത മൂലമാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്.
  2. പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക്: പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മക്കോളി ദൈർഘ്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നഷ്ടസാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പലിശനിരക്കിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുള്ള ഉയർന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാരണം കൂടുതൽ മെച്യുരിറ്റി കാലാവധിയുള്ള ബോണ്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന നഷ്ടസാധ്യതാ മൂല്യങ്ങളുണ്ട്.
  3. ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്3: ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് നില, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്, ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഘടന തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

അധികമായി, ക്യാഷ് & നെറ്റ് കറന്റ് അസറ്റുകൾ, ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, ഗോൾഡ്, ഫോറിൻ സെക്യൂരിറ്റികൾ, REIT-കൾ & ഇൻവിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള മറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസുകൾക്ക് റിസ്ക് മൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് SEBI സമഗ്രമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഓരോ അസറ്റിന്റെയും റിസ്ക് മൂല്യം ശരാശരി കണക്കാക്കി മൊത്തം റിസ്ക് സ്കോർ കണക്കാക്കുന്നു.

അവസാനമായി, റിസ്ക്-ഒ-മീറ്ററിൽ ഫണ്ട് സ്കീം ഒരു നിശ്ചിത റിസ്ക് നിലയിലേക്ക് (അതായത് കുറഞ്ഞത്, മിതമായി താഴ്ന്നത്, മിതമായത്, മിതമായി ഉയർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നത്) മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ റിസ്ക് സ്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

റിസ്ക് ലേബൽ ഫണ്ടിന്റെ ശരാശരി റിസ്ക് സ്കോർ
താഴ്ന്നത് 1
താഴ്ന്നത് മുതൽ മിതമായത് വരെ 2
ഇടത്തരം 3
മിതമായി ഉയർന്നത് 4
ഉയർന്നത് 5
വളരെ ഉയർന്നത് 6 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെയും റിസ്ക്-ഒ-മീറ്റർ പ്രതിമാസം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ/AMC-കൾ ഓരോ മാസവും അവസാനിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും AMFI വെബ്‌സൈറ്റിലും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത റിസ്ക്-ഒ-മീറ്റർ, പോർട്ട്ഫോളിയോ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

1. ഇംപാക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു വലിയ വാങ്ങലോ വിൽപ്പനയോ നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വില എത്രത്തോളം മാറുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
2. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കടം വാങ്ങുന്നയാൾ മുടക്കം വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
3. വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് കാരണം മെച്യുരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബോണ്ടിന്റെ കഴിവാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്.

നിരാകരണം

മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍