മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാം?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാം? zoom-icon

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

നിക്ഷേപത്തിന്റെ ലോകത്ത്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രധാനമാണ്. ഒപ്പം, ഒരു നിക്ഷേപകൻ തന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗുകളെ പണമാക്കി മാറ്റേണ്ട സമയങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തിഗത അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകൻ നിക്ഷേപിച്ച ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക, നികുതി ക്രെഡിറ്റ്, വിരമിക്കൽ തുടങ്ങിയവ കാരണം നിക്ഷേപകൻ തന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗുകൾ വിൽക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം.


മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
AMC(കൾ), നിക്ഷേപകരുടെ മുൻഗണന എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓൺ‌ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഓരോന്നിനും നിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്:


ഓഫ്‌ലൈൻ റിഡംപ്ഷൻ: AMC/RTA/ഏജന്റുമാർ/വിതരണക്കാർ
നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഓഫ്‌ലൈനായി റിഡീം ചെയ്യുന്നതിന്, ഒപ്പിട്ട ഒരു റിഡംപ്ഷൻ അഭ്യർത്ഥന ഫോം AMC-യുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഒരു നിക്ഷേപകന് തന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിതരണക്കാരൻ വഴി യഥാവിധി ഒപ്പിട്ട റിഡംപ്ഷൻ ഫോം സമർപ്പിച്ച് റിഡീം ചെയ്യാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം, തുടർന്ന് അത് AMC അല്ലെങ്കിൽ RTA ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഉടമയുടെ പേര്, ഫോളിയോ നമ്പർ, യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ റിഡംപ്ഷന് ആവശ്യമായ തുക എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് റിഡംപ്ഷൻ ഫോമിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ IFSC കോഡ് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേയി ചെക്ക് വഴി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും


ഓൺലൈൻ റിഡംപ്ഷൻ: AMC/RTA/ഏജന്റുമാർ/വിതരണക്കാർ/MFC സെൻട്രൽ /ട്രേഡിംഗ്/ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ
നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ റിഡീം ചെയ്യുന്നതിന്, ആവശ്യമുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് / രജിസ്ട്രാർ/MFD/അഗ്രഗേറ്റർ വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ MF സെൻട്രൽ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. ഫോളിയോ നമ്പറോ PAN കാർഡ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളോ ഉപയോഗിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. സ്കീം തിരഞ്ഞെടുത്ത് യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ റിഡംപ്ഷൻ തുക വ്യക്തമാക്കുക.


ഡീമാറ്റ് വഴിയുള്ള റിഡംപ്ഷൻ: നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വഴി തുടക്കത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങിയെങ്കിൽ, അതേ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റിഡംപ്ഷൻ പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതാണ്. പൂർത്തിയായ ശേഷം, റിഡംപ്ഷൻ അഭ്യർത്ഥനയ്‌ക്ക് മറുപടിയായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പേഔട്ട് നടപ്പിലാക്കും. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തുക നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കും.


അവസാനമായി, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് മുമ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗുകൾ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് ലോഡുകൾ പോലുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചാർജുകളെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫണ്ട് വിഭാഗവും കാലയളവും അനുസരിച്ച് എക്സിറ്റ് ലോഡുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ELSS പോലുള്ള ചില സ്കീമുകൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് അവ റിഡീം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, നിക്ഷേപ തുകയും ഹോൾഡിംഗ് കാലയളവും സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂലധന നേട്ടത്തിലുള്ള നികുതി വരുമാനത്തെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കും. അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർ അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സിറ്റ് ലോഡുകളും നികുതി സൂചനകളും വിലയിരുത്തണം.


നിരാകരണം
മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

285
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍