എന്താണ് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, നിങ്ങൾ അവയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

എന്താണ് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, നിങ്ങൾ അവയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

നിങ്ങൾ പണം കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ വിശ്വാസ്യത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിർണ്ണായകമാണ്. വിശ്വാസ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ, സർക്കാരിനെ മറികടക്കുന്നതായി ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബോണ്ടുകളിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

"ഗിൽറ്റ്" എന്ന പദം സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ സോവറിൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളാണ്. മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെയുള്ള ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല കാലാവധി വരെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളിൽ അവ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. 10 വർഷത്തെ സ്ഥിരമായ കാലാവധിയുള്ള ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ 10 വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് ബാധകമാകുകയുള്ളൂ.

SEBI-യുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവയുടെ പണത്തിന്റെ 80% എങ്കിലും സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിലും സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോണുകളിലും (SDL) നിക്ഷേപിക്കണം, ബാക്കി തുക പണമായും പണത്തിന് തുല്യമായവയിലുമാണ്.

ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന സംവിധാനം

സർക്കാരിന് ഫണ്ട് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, അത് സോവറിൻ ബോണ്ടുകളുടെ ഇഷ്യു വഴി പണം കടമെടുക്കുന്നു. സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ അത്തരം ഓഫറുകളുടെ ബാങ്കറാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI). ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിരവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാർ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രാഥമികമായി പങ്കാളികളായ സ്ഥാപനങ്ങളാലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് അത് വാങ്ങാനാവും, പക്ഷേ ചെറിയ നിക്ഷേപകർക്ക് മിനിമം നിക്ഷേപം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ചെറിയ തുക പോലും നിക്ഷേപിക്കാം, ഇത് വിവിധ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിലേക്കുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വരുമാനം യീൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി (YTM) എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളത്, അവിടെ ഉയർന്ന YTM എന്നത് കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തെയും, തിരിച്ചും അർത്ഥമാക്കുന്നു. മെച്യൂരിറ്റി വരെ നിലനിർത്തിയാൽ, ബോണ്ടുകളിലെ സോവറിൻ ഗ്യാരണ്ടി കാരണം ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകില്ല.

പലിശ നിരക്ക് ആവൃത്തി മനസിലാക്കുന്നതിൽ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഇത് സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച സമയം തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ, സാധാരണയായി പലിശനിരക്ക് അതിനെ പിന്തുടരും.

നിരാകരണം
മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

284
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍