હું રોકાણની શરૂઆત કરું તે પહેલા શું મારે સ્ટોક, બોન્ડ કે નાણાં બજારને સમજવા જરૂરી છે?

હું રોકાણની શરૂઆત કરું તે પહેલા શું મારે સ્ટોક, બોન્ડ કે નાણાં બજારને સમજવા જરૂરી છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

કલ્પના કરો કે તમારે દૂર કોઇ દેશની યાત્રા કરવાની છે અને તેના માટે વિમાન એક માત્ર વિકલ્પ છે. 

કયા સંજોગો હેઠળ તમારે વિમાન ઉડાડવા માટેનાં વિવિધ નિયંત્રણો સમજવાની જરૂર પડે છે ? અથવા એ તમામ વિભિન્ન સંકેતો જે પાયલોટ વિભિન્ન કન્ટ્રોલ ટાવર્સ પરથી મેળવે છે ? કે રેડિયો સિસ્ટમ કેવી રીતે સંચાલિત થાય છે?

વાસ્તવમાં જ્યાં સુધી તમે પાયલોટ કે કો-પાયલોટ ન હોય ત્યાં સુધી તે સમજવાની જરૂર પડતી નથી. જો તમે માત્ર પ્રવાસી હોય તો તમારે ફક્ત એટલું જ સમજવાની જરૂર હોય છે કે તમારી જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે કે નહીં અને તેના માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે તમારી જરૂરિયાત શું છે. 

રોકાણ કરવાના સંદર્ભમાં તમે તમારું રોકાણ તમારી જાતે સંચાલિત કરી રહ્યા હોય તો તમારે સ્ટોક, બોન્ડ અને નાણાં બજારોને સમજવાની જરૂર હોય છે. જોકે તમે તમારા નાણાકીય ધ્યેયો પૂરા કરવા માટે રોકાણના ઉદ્દેશ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હોય તો તમારે સ્ટોક્સ, બોન્ડ અને નાણાં બજારો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવાની જરૂર રહેતી નથી. માત્ર તમારે એટલું જાણવાનું હોય છે કે કયા પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ તમારા વિભિન્ન ઉદ્દેશોને પૂરા કરશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝનો ઉપયોગ કરો અને નિષ્ણાત ફંડ સંચાલન ટીમને વાહનનાં વિવિધ નિયંત્રણો હાથ ધરવા દો. તમે તમારી યાત્રાને આધારે માત્ર વાહન પસંદ કરો અને આરામ કરો.

426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું