അൾട്രാ-ഷോർട്ട് കാലാവധിയുള്ള ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ

അൾട്രാ-ഷോർട്ട് കാലാവധിയുള്ള ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

അൾട്രാ-ഷോർട്ട് കാലാവധിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ 3 മുതൽ 6 മാസം വരെ മക്കോളി കാലാവധിയുള്ള ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമായി കുറഞ്ഞ റിസ്ക് സമീപനമുള്ള ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന വരുമാനം അവ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം മൂലധന നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ദീർഘകാല ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഹ്രസ്വകാല മെച്യൂരിറ്റി ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ അവ കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ളവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അൾട്രാ-ഷോർട്ട് കാലാവധിയുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

1.    ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള നിക്ഷേപം
വാണിജ്യ രേഖകൾ, നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മക്കോളിയുടെ ആറുമാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള മറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ പ്രാഥമികമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് അൾട്രാ-ഷോർട്ട് കാലാവധിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ.

2.    ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റി
ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിനായി എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവേശനവും പുറത്ത് കടക്കലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്ക് സാധാരണയായി പുറത്ത് കടക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം ഇല്ല.

3.    മിതമായ വരുമാനം
കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ, ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറച്ച് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകാനാണ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് കാലയളവുള്ള ഫണ്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് നഷ്ടസാധ്യതയും വരുമാനവും കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നമാണ്.

അൾട്രാ ഷോർട്ട്-ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് അധികമുള്ള ഫണ്ടുകൾ നീക്കിവെയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.

നിരാകരണം:
മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

284
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍