എന്തിനാണ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ KYC നടപ്പിലാക്കിയത്?

എന്തിനാണ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ KYC നടപ്പിലാക്കിയത്?

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

തട്ടിപ്പ്, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ എന്നിവ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രധാനമായും ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ KYC നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇവ തടുക്കാന്‍, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് KYC കരുത്താകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും ഈ പ്രക്രിയ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്.

സെക്യൂരിറ്റി വിപണികളിലെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ കോമണ്‍ KYC ആയ cKYC നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാര്‍ക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റര്‍ ആയ SEBI ഈ നടപടിക്രമം ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഒരിക്കല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍, ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാര്‍ക്കറ്റ് ഉല്‍പന്നവും നിങ്ങള്‍ക്ക് വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം.

445
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍