നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ശരിയായ SIP തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ശരിയായ SIP തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക zoom-icon

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

SIP (സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ) എന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചിട്ടയായ രീതിയാണ്. ഈ പ്ലാനിൽ, ഒരു നിക്ഷേപകന് നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ (പ്രതിവാരം, പ്രതിമാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈമാസം) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ (അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം) ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു SIP-യിൽ, നിക്ഷേപകൻ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക തീരുമാനിക്കാനും അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന SIP തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. 

SIP എന്നത് നിക്ഷേപ ഉൽപ്പന്നമല്ല, മറിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മിനിമം SIP തുക 500 രൂപയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ലംപ്സം വഴിയുള്ളതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ മാത്രം മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. 

SIP ആയി നിക്ഷേപിക്കേണ്ട തുക നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അവ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലാക്കുകയും വേണം. നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മൂന്ന് വലിയ ബക്കറ്റുകളായി തരംതിരിക്കുക: ദീർഘകാലയളവ്, ഇടത്തരം കാലയളവ്, ഹ്രസ്വകാല കാലയളവ്എന്നിങ്ങനെ. 

ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അകലെയുള്ളതാണ്. 5 വർഷത്തിലോ അതിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലോ നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഇടത്തരം-കാലയളവിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. അതേസമയം, 6 മാസം മുതൽ 3 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഹ്രസ്വകാലയളവ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്ലാൻ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. 

ഉദാഹരണത്തിന്, 15 വർഷത്തിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായി (വിദ്യാഭ്യാസം, കുട്ടിയുടെ വിവാഹം, ഒരു വീട് വാങ്ങൽ, അതിലേറെയും) സമ്പാദ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാല കാലയളവുള്ള ലക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ചെലവ് അറിയുക. 

അപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ചെലവും അത് നേടാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും അറിയാം. ഒരു പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് പരിഗണിക്കുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നു. 

ഇപ്പോൾ, പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ നിരക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലെ തുക കണക്കാക്കുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആവശ്യമായ അന്തിമ തുക നൽകും. നിങ്ങളുടെ SIP നിക്ഷേപത്തിനുള്ള കൃത്യമായ തുക അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അന്തിമ തുക ഉപയോഗിക്കാം. 

 

നിരാകരണം

മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

290
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍