എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?

Video

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ, ഡിബഞ്ചറുകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ, മറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള സ്ഥിര വരുമാന സെക്യൂരിറ്റികൾ അടിസ്ഥാനമായുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ടുകൾ. ഈ ഫണ്ടുകൾ പൊതുവെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ടുകൾ, ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് ഫണ്ടുകൾ, ബാങ്കിംഗ് & PSU ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നു.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്നത് പോലുള്ള സവിശേഷതകളുള്ളതാണ്:

ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു: ബോണ്ടുകളിലും മറ്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റികളിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലൂടെ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുകയും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് പലിശ വരുമാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

കുറഞ്ഞ വിപണി ചാഞ്ചാട്ടം: ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടമാണുള്ളത്. കൂടാതെ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇവയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല.

വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ: ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഡെറ്റ്, മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിൽ (വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ, ട്രഷറി ബില്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ) നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഉള്ള ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ സവിശേഷതയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, കൂടാതെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകാനും കഴിയും. 

ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ടുകളുടെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

  • ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് സ്കീമിലെ അടിസ്ഥാന ബോണ്ടുകളും ഡിബഞ്ചറുകളും അടയ്ക്കുന്ന പലിശയും വില വർദ്ധനവിനുള്ള സാധ്യതയും ലഭിക്കുന്നു. 
  • കൂടാതെ, ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഒരു ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് ഇല്ല. എക്സിറ്റ് ലോഡിനും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കും വിധേയമായി നിക്ഷേപകർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
  • ഫിക്സഡ് വരുമാന ഫണ്ടുകളെ മറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുമായി (ഇക്വിറ്റികൾ പോലുള്ളവ) താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയ്ക്ക് താരതമ്യേന നഷ്ടസാധ്യത കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിലൂടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള നഷ്ടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്ക് അൽപ്പം സ്ഥിരത നൽകുന്നു.  

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഫണ്ടുകൾ നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 

നിരാകരണം: മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

285
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍