ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಡಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಡಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? zoom-icon

ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸೂಕ್ತವೇ??

2020 ಏಪ್ರಿಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು, ಹೂಡಿಕದಾರರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿವ್ವಳ ವಿತರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಫಂಡ್‌ನ ವಿತರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚವರಿಯಿಂದ (ಲಾಭ) ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಡಿಡಿಟಿ) ಅನ್ನು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಟಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಡಿಡಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವು ಹೂಡಿಕೆದಾರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 20% ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 30% ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಡಿಟಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಫಂಡ್‌ನ ಸ್ವತ್ತು ಮೂಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪುನಃ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಎನ್‌ಎವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಎನ್‌ಎವಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತಿತ್ತು.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ವಿತರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿವ್ವಳ ವಿತರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತವು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎನ್‌ಎವಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಡಿಟಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತು ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

436
ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ