എന്‍റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ DDT എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

എന്‍റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ DDT എങ്ങനെ ബാധിക്കും? zoom-icon

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

2020 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ്, നിക്ഷേപകർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിവിഡന്റുകൾക്ക്  നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ഡിവിഡന്റ് വരുമാനത്തിന് അവർ ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. നെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ സർപ്ലസ് കണക്കാക്കുന്നതിനായി, ഫണ്ട് ഹൗസ്, ഫണ്ടിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ സർപ്ലസിൽ (ലാഭം) നിന്ന് ഡിവിഡന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് (ഡിഡിടി) കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഈ തുക ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും ഫണ്ടിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉറവിടത്തിൽത്തന്നെ ഡിഡിടി കുറയ്ക്കില്ല, എന്നാൽ നിക്ഷേപകൻ തന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദായനികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിഡന്റിന് ആദായനികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഡിഡിടി രീതിയിൽ, ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു ഏകീകൃത നികുതി നിരക്ക് ബാധകമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ഡിവിഡന്റ് വരുമാനത്തിൽ നികുതി ഓരോ നിക്ഷേപകനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. 30% ആദായനികുതി സ്ലാബിലെ ഒരു നിക്ഷേപകന്, 20% നികുതി സ്ലാബിലുള്ള ഒരാളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഉയർന്ന ഡിവിഡന്റ് ടാക്സ് ഔട്ട്ഗോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

മുമ്പ്, ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപകനെ ഡിഡിടി ബാധിച്ചിരുന്നില്ല, കാരണം ഫണ്ടിന്റെ ആസ്തി അടിത്തറ വളർത്തുന്നതിന് ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള ലാഭം വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ, ഗ്രോത്ത് സ്‍കീം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു നിക്ഷേപകൻ അതേ എണ്ണം യൂണിറ്റുകൾ കൈവശമിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ  തന്റെ യൂണിറ്റുകളുടെ NAV-യിൽ വർദ്ധന കണ്ടപ്പോൾ, ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപകൻ ഡിവിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം NAV-യിൽ ഇടിവുണ്ടായതായി കണ്ടു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഡിവിഡന്റ് ഡിസ്‍ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്‍സ് നിർത്തലാക്കിയതോടെ, ഇപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷനും ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷനും ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. മുമ്പ്, ഈ മിച്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനായി സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചിരുന്നു, ഇത് ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന നെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ സർപ്ലസ് കുറച്ചിരുന്നു.

ഒരു ഡിവിഡന്റ് റീഇൻവെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, നിക്ഷേപകരെ ഡിവിഡന്റ് വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു; എന്നാൽ നേരത്തെ, ഈ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഡിവിഡന്റ് തുക ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപകർക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന NAV വർദ്ധയേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു, കാരണം ഡിഡിടി കിഴിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് എല്ലാ ഡിവിഡന്റുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രോത്ത്, ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദീർഘകാല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ, വരുമാനത്തിന്റെ അധിക സ്രോതസ്സിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയുടെ മുൻഗണനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

445
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍