ഡിവിഡന്‍റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ ടാക്സ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഡിവിഡന്‍റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ ടാക്സ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?
മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീമുകളില്‍ നിന്ന് നേടുന്ന ഡിവിഡന്‍റുകള്‍ക്ക് നിക്ഷേപകന്‍ നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും അവ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ഡിവിഡന്‍റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ ടാക്സിന് (DDT) വിധേയമാണ്. ഈ സംവിധാനത്തില്‍, സ്കീം ആണ് DDT അടയ്ക്കുന്നത്. അത് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ലഭ്യമായ സര്‍പ്ലസില്‍ കുറവു വരുത്തും. നിലവില്‍ ഇക്വിറ്റി-ഓറിയന്‍റഡ്‌ സ്കീമുകള്‍ (65%ത്തിലും അധികം ഇക്വിറ്റികളില്‍ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകള്‍) 10% DDTക്ക് വിധേയമായവയാണ്. ഇതോടൊപ്പം 12% സര്‍ചാര്‍ജും 4% സെസും നല്‍കണം. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ 11.648% DDT ഇന്ത്യക്കാരും NRIകളും ആഭ്യന്തര കമ്പനികളും അടക്കമുള്ള എല്ലാത്തരം നിക്ഷേപകരും നല്‍കണം. നോണ്‍-ഇക്വിറ്റി-ഓറിയന്‍റഡ്‌ സ്കീമുകള്‍  25% DDTക്കും അതോടൊപ്പം 12% സര്‍ചാര്‍ജ്, 4% സെസ് എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായതാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേരുമ്പോള്‍ 29.12% DDT ഇന്ത്യക്കാരും  NRIകളും നല്‍കണം. 

ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ മേഖലയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍  ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യക്കാര്‍ 25%ഉം NRIകള്‍ 5%ഉം നല്‍കണം. അതായത് യഥാക്രമം 29.12%ഉം 5.824%ഉം DDT നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തില്‍ നിന്നാണ് ഡിവിഡന്‍റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാല്‍, ഉയര്‍ന്ന DDT നികുതിക്കു ശേഷം നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ലഭ്യമായ ഡിവിഡന്‍റില്‍ കുറവു വരുത്തും. നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സ് ആയി ഡിവിഡന്‍റുകളെ ആശ്രയിക്കാത്ത പക്ഷം ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാകും ബുദ്ധി. നിങ്ങള്‍ക്ക് റെഗുലര്‍ ആയി പണം ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്ഡ്രോവല്‍ പ്ലാന്‍ (SWP) ആയിരിക്കും മികച്ചത്.

445
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍