എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്?

എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്?

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

മൊത്തം വിപണിയെയോ അതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന നഷ്ടസാധ്യതയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. ഇത് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ, വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട, മുഴുവൻ വിപണിക്കും ബാധകമായ നഷ്ടസാധ്യതയാണിത്. അത്തരമൊരു സംഭവത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പരിഗണിക്കണം, കാരണം ഇത് ഒരു കാസ്കേഡിംഗ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതാണ്.


സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് തരങ്ങൾ

1) മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്
മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്നത് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം, നിക്ഷേപക വികാരം, സപ്ലൈ/ഡിമാൻഡ് ട്രെൻഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിക്ഷേപ പ്രകടനത്തിൽ പൊതുവായ വിപണി അവസ്ഥകളുടെ സാധ്യതയുള്ള സ്വാധീനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പൊതുവായ വിപണി ഘടകങ്ങൾ വിവിധ തരം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
2) പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക്
പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക് എന്നത് പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റം നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പലിശനിരക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ബോണ്ടുകൾ പോലുള്ള സ്ഥിര വരുമാന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും, അത് തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം.
3) പണപ്പെരുപ്പ റിസ്ക്
പണപ്പെരുപ്പം കുത്തനെ ഉയരുന്നത് ഉയർന്ന പലിശനിരക്കിനും ഇക്വിറ്റി, ബോണ്ട് വിപണികളിൽ വിറ്റഴിക്കലിനും കാരണമായേക്കാം.
4) രാഷ്ട്രീയപരമായ റിസ്ക്
സർക്കാർ നയത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റത്തിനോ രാഷ്ട്രീയമായ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കോ ഉള്ള സാധ്യതയാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ റിസ്ക്. ഇത് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കും.
5) കറൻസി റിസ്ക്
ക്രോസ്-ബോർഡർ നിക്ഷേപത്തിന് കറൻസി നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് വിദേശനാണ്യ വിപണികളിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനൊപ്പം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകാം.


നിരാകരണം  
മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

285
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍