മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ ട്രെയ്‌ലിംഗ്, റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ എന്താണ്?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ ട്രെയ്‌ലിംഗ്, റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ എന്താണ്?

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം അതിന്റെ വരുമാനത്തെയോ പ്രകടനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കൂടാതെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അളവുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

(a) ട്രെയ്‌ലിംഗ് റിട്ടേണുകൾ
(b) റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ

അതിനാൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികൾക്ക് പിന്നിലെ ആശയങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്കീമിന്റെ കണക്കാക്കിയ വരുമാനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സ്കീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന പ്രകടനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

ട്രെയ്‌ലിംഗ് റിട്ടേണുകൾ:
രണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട തീയതികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ ട്രെയ്‌ലിംഗ് റിട്ടേണുകൾ. ട്രെയ്‌ലിംഗ് റിട്ടേണുകൾ സാധാരണയായി "പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ്" റിട്ടേണുകൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുരുക്കത്തിലുള്ള അവലോകനം നൽകുന്നു. കൂടാതെ വർഷം തോറും (YTD), ഒരു വർഷം, മൂന്ന് വർഷം, അതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത സമയ കാലയളവുകളിൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയും.  

റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ:
റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ, ചിലപ്പോൾ "റോളിംഗ് പീരിയഡ് റിട്ടേണുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ "റോളിംഗ് പീരിയഡുകൾ" എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് നിർദ്ദിഷ്ട വർഷത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കായി കണക്കാക്കിയ ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കാലക്രമത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള വിലപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവ നൽകുകയും, നിക്ഷേപകരുടെ ഹോൾഡിംഗ് കാലയളവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിന്റെ റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിന്റെ മുൻകാലത്തെ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ ഉടനീളമുള്ള പ്രകടനത്തിന്റെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വീക്ഷണം നൽകുന്നു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ കണക്കാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ വിവിധ ഓവർലാപ്പിംഗ് കാലയളവുകളിലെ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി ദൈനംദിനം, പ്രതിവാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം പോലുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഇടവേള ഉപയോഗിച്ച്, ഈ ഓരോ കാലയളവിലുമുള്ള ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നു. 

അവസാനമായി, ട്രെയ്‌ലിംഗ് റിട്ടേണുകൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിലെ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം അളക്കുന്നു. അതേസമയം റോളിംഗ് റിട്ടേണുകൾ വിവിധ ഓവർലാപ്പിംഗ് സമയ പരിധികളിലെ പ്രകടനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായ വീക്ഷണം നൽകുന്നു. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്ഥിരതയും ഭാവി വരുമാനത്തിനുള്ള സാധ്യതയും വിലയിരുത്താൻ ഈ അളവുകൾ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നു.

നിരാകരണം
മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
 

285
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍