ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? zoom-icon

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് സമയ  ചക്രവാളത്തിന്റെയും റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നോക്കിയാൽ   ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് താഴെയാണ് സ്ഥാനം    ഓവർനൈറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അടുത്ത ദിവസം  കാലാവധി പൂർ ത്തിയാക്കുന്ന  ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 91 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ആണ്  ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. പിറ്റേന്ന് സെക്യൂരിറ്റികൾ ഫണ്ട് മാനേജർ വിൽക്കുമ്പോൾ ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് പണം തിരികെ വരുന്നതിനാൽ, ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്, ക്രെഡിറ്റ്, സ്ഥിരസ്ഥിതി റിസ്ക് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മിച്ച പണം ഒരാഴ്ചയിൽ താഴെ സമയത്തേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ്. ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് ആറ് ദിവസം വരെ ഗ്രേഡഡ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ 7 ദിവസം മുതൽ എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇല്ല. ക്രെഡിറ്റ് ഗുണനിലവാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ 91 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർ ത്തിയാക്കുന്ന സിഡികൾ, സിപികൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.   അതിനാൽ, ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അവർക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും.

ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകളുടേതിനേക്കാളും  പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയുടെ ദീർഘകാല  കാലാവധി കാരണം ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടി അയവ് ഉള്ളതിനാൽ, അവ  ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകുന്നു. ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് പിൻവലിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻ‌ഗണന എങ്കിൽ, ഓവർ‌നൈറ്റ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരാഴ്ചയിലധികം നിങ്ങളുടെ മിച്ചമുള്ള പണം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനവും വേണമെങ്കിൽ, ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

445
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍